เกี่ยวกับเรา

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา


นางสาวสุธิดา ภักดีบุญ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 
ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
ดาวน์โหลดรูปต้นฉบับ


บุคลากรศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา


นางสาวสุนิสา สายสุวรรณ์

พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านบริหารงานทั่วไป)

นางสมพิศ ทิพย์เทียมพงษ์

บุคลากรศูนย์ประสานงานสถาบันอาชีวศึกษา

นางสาวสุวนันท์ บุญเรือง

บุคลากรศูนย์ประสานงานสถาบันอาชีวศึกษา

นางสาววรางคณา ราชานนท์

บุคลากรศูนย์ประสานงานสถาบันอาชีวศึกษา