hacklink Umzug Basel ko cuce likit
 คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สอศ. 898/2564 เรื่อง แต่งตั้งนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา 14 สถาบัน| 761 

 
เอกสารแนบ
 
ศูนย์ประสานงานสถาบันอาชีวศึกษา
อาคารศูนย์เทคโนโลยีและกำลังคนอาชีวศึกษา ชั้น 3
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
FaceBookIVEC Office