สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3| 848 

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ท่านเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (นายณรงค์ แผ้วพลสง) ได้ให้เกียรคณะผู้บริหาร ครู คณาจารย์ และนักศึกษา สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 วิทยาลัยเทคนิคนครนายก ให้โอวาทกับนักศึกษา 19 คน แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างกลโรงงาน และช่างยนต์ ที่จะการเดินทางไปศึกษาในโครงการการศึกษาทวิวุฒิ ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ถึง 17 มกราคม 2563 ณ วิทยาลัยถังซานโพลีเทคนิค เมืองถังซาน มณฑลเหอเป่ย สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีนายศิริ จันบำรุง ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 3 นายวิวรรธน์ วิไลลักษณ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครนายก ผู้บริหาร ครู และนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคนครนายก ร่วมแสดงความยินดี และรับฟังโอวาท ณ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

277366.md.jpg 277367.md.jpg 277368.md.jpg  277370.md.jpg     277375.md.jpg 277376.md.jpg 277377.md.jpg  277379.md.jpg         277388.md.jpg  277390.md.jpg 277391.md.jpg 277392.md.jpg 277393.md.jpg 277394.md.jpg 277395.md.jpg 277396.md.jpg 277397.md.jpg 277398.md.jpg 277399.md.jpg 277400.md.jpg 277401.md.jpg      277407.md.jpg 277408.md.jpg 277409.md.jpg

 
เอกสารแนบ
 
ศูนย์ประสานงานสถาบันอาชีวศึกษา
อาคารศูนย์เทคโนโลยีและกำลังคนอาชีวศึกษา ชั้น 3
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
FaceBookIVEC Office