เกี่ยวกับเรา

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา


นางณัฏฐี ศรีสวัสดิ์

ผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานสถาบันอาชีวศึกษา


บุคลากรศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา


นางสมพิศ ทิพย์เทียมพงษ์

บุคลากรศูนย์ประสานงานสถาบันอาชีวศึกษา

นางสาวสุวนันท์ บุญเรือง

บุคลากรศูนย์ประสานงานสถาบันอาชีวศึกษา

นางสาววรางคณา ราชานนท์

บุคลากรศูนย์ประสานงานสถาบันอาชีวศึกษา

นางสาวชนาการณ์ ลานพฤกษาวงษ์

บุคลากรศูนย์ประสานงานสถาบันอาชีวศึกษา

นางสาวประภาวดี ขำบุญ

บุคลากรศูนย์ประสานงานสถาบันอาชีวศึกษา