ข่าวประชาสัมพันธ์สถาบัน

อ่านข่าวทั้งหมด

ประกาศสถาบันการอาชีวศึกษา

 • การประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการภายในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
Download
 • ประกาศ สอศ. เรื่อง ที่ตั้งสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษา
Download
 • ประกาศ สอศ. เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Download
 • การมอบอำนาจให้อนุมัติเดินทางไปราชการ
Download
 • รายชื่อกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษา
Download
 • ประกาศ ศธ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2558
Download
 • ประกาศ ศธ เรื่อง ให้เปิดสอนหลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2558
Download
 • ประกาศ ศธ เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2558
Download
 • ประกาศ ศธ เรื่อง การจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
Download
 • ประกาศ ศธ เรื่อง กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2556
Download
 • ประกาศ สอศ. เรื่อง กำหนดรหัสพยัญชนะ ชื่อย่อ และเลขประจำเจ้าของเรื่องของศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา
Download
 • พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสาหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจาตาแหน่งของสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2558
Download 
 • ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการรับนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558
Download 
 • ประกาศ ศธ เรื่อง มาตรฐานการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
Download
 • ปฏิทินการรับนักเรียน นักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2558
Download
 • ประกาศ ศธ เรื่อง กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการสาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกลเรือ    
Download
 • ประกาศ ศธ เรื่อง การจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคเหนือสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
Download
 • ประกาศ ศธ เรื่อง การจัดตั้งส่วนราชการในสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา   
Download
 • ระเบียบการจัดการเรียนการสอนประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.)
Download

 


ข้อมูลสถิติจำนวนนักเรียน

 • นักศึกษาปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2559 (ที่กำลังศึกษา) และแผนรับนักศึกษาปีการศึกษา 2560 (จำแนกตามสถาบัน)
 • นักศึกษาปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2559 (ที่กำลังศึกษา) และแผนรับนักศึกษาปีการศึกษา 2560 (จำแนกตามสาขาวิชา)
Download
 • นักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ  ปีการศึกษา 2559  และแผนรับนักศึกษาปีการศึกษา 2560 (เทียบผลต่าง)
Download
 • แผนรับนักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2560 (จำแนกตามประเภทวิชา สาขาวิชา)
Download
 • สรุปแผนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีและ คอศ.2
Download
 • ข้อมูลจำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ (ชั้นปีที่ 1)   ปีการศึกษา 2559
Download
 • ข้อมูลนักศึกษาปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ
Download
 • ข้อมูลสถาบันการอาชีวศึกษา พื้นที่จังหวัด สถานศึกษาในสังกัด สถานที่ตั้งสถาบันและสาขาวิชาที่จัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2556-2557
Download
 • จำนวนนักศึกษำระดับปริญญำตรีสำยเทคโนโลยี จำแนกตำมสำขำวิชำ สถำบันกำรอำชีวศึกษำ และสถำนศึกษำที่เปิดสอน ปีกำรศึกษำ 2556-2557
Download
 • สรุปจำนวนนักศึกษำระดับปริญญำตรีสำยสำยปฏิบัติ ปีกำรศึกษำ 2556-2557 จำแนกตำมสำขำวิชำ
Download 
 • จำนวนนักศึกษาปริญญาตรีสายเทคโนโลยี หรือสายปฏิบัติการ จาแนกตามสถาบันการอาชีวศึกษาและสาขาวิชา ปีการศึกษา 2556-2557
Download 
 • สรุปจำนวนนักศึกษำปริญญำตรีสำยเทคโนโลยีหรือสำยปฏิบัติกำรจำแนกตำมสถำบันกำรอำชีวศึกษำ ปีกำรศึกษำ 2556-2557
Download 
 • จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี จำแนกตามสาขาวิชา ปีการศึกษา 2556 - 2557
Download 
 • จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการสถาบันการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จำแนกตามปีการศึกษา 2556 - 2557 
Download 
 • จำนวนนักศึกษำระดับปริญญำตรีสำยเทคโนโลยี จำแนกตำมสำขำวิชำที่เปิดสอน ปีกำรศึกษำ 2557
Download 
 • จำนวนสถานศึกษาในสถาบันการอาชีวศึกษา
Download
 • แผนภูมิจำนวนนักเรียน นักศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ปีการศึกษา 2557
Download

Media

เรียนอาชีวะ....ดีจริงหรือ??

แบบฟอร์ม / คำร้อง / เอกสาร สถาบันการอาชีวศึกษา

ลิงค์ด่วน สอศ.

ศูนย์ปฏิบัติการ GFMISระบบฐานข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างรายงานข้อมูลสถิติของบุคลากรสถิติการรับนักเรียนระบบฐานข้อมูลพัฒนาบุคลากรvecemailR Radio Network ติดตามภาวะผู้มีงานทำศูนย์กำลังคนอาชีวศึกษา โครงการอาชีวะอาสา
สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงขึ้นพื้นฐาน.

UsersOnline

People Online People Online:
Visitors Visitors: 0
Members Members: 0
Total Total: 0

รับสมัครนักเรียนออนไลน์ / คลังข้อมูลนักเรียน

ระบบรับสมัครนักเรียนออน์ไลน์ 

คลังข้อมูลนักเรียนนักศึกษา