Enter Title

ข้อมูลติดต่อสถาบันการอาชีวศึกษา 23 แห่ง

สถาบันการอาชีวศึกษา นายกสภาสถาบันฯ ผู้อำนวยการสถาบันฯ สำนักงาน  สถานที่ตั้ง  เบอร์ติดต่อ เว็บไซต์
ภาคกลาง 1 นายวันชัย อุดมสิน นายไชยศิริ สมสกุล วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี 2 หมู่ที่ 6
ต.บางพูน
ถนนรังสิต-ปทุมธานี
อ.เมือง
จ.ปทุมธานี 12000
0-2567-0774 http://www.cvei1.ac.th
ภาคกลาง 2 นายอุบลศักดิ์ บัวหลวงงาม นายวีระเดช เหลืองหิรัญ วิทยาลัยเทคนิคลพบุรี ต.ทะเลชุบศร
อ.เมือง
จ.ลพบุรี 15000
0-3641-1083
0-3641-2328
http://www.ivecr2.ac.th
ภาคกลาง 3 นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ นายศิริ จันบำรุง วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 116 หมู่ที่ 1
ถนนรังสิต-นครนายก
ต.ท่าช้าง
อ.เมือง
จ.นครนายก
26000
0-3763-9711 http://ivec3.ac.th
ภาคกลาง 4 นายโกเมศ แดงทองดี นางสาวอินดา แตงอ่อน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครปฐม 90 ถนนเทศา
ต.พระปฐมเจดีย์
อ.เมือง
จ.นครปฐม
73000
0-3425-2790
0-3424-1853
http://www.nc.ac.th/center4

ภาคกลาง 5 รศ.นอ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม 89 หมู่ 12
ต.ลาดใหญ่
อ.เมือง
จ.สมุทรสงคราม
75000
0-3471-1811 http://www.vei5.ac.th
ภาคใต้ 1 นายอำนาจ เต็มสงสัย นายภักดี ธุระเจน วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช ถนนราชดำเนิน
ต.ท่าวัง
อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
80000
09-4595-2449 http://www.veis1.ac.th
ภาคใต้ 2 นายการัณย์ ผาณิตพิเชฐ นายสุนทร พลรงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาภูเก็ต 512 ถนนภูเก็ต
ต.ตลาดใหญ่
อ.เมือง
จ.ภูเก็ต
83000
0-7651-0626 http://www.veis2.ac.th
ภาคใต้ 3 นายประเสริฐ แก้วเพ็ชร นายสมพงศ์ จตุทอง วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่ 7 ถนนกาญจนวนิช
ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา
90110
0-7421-2515 http://www.veis3.go.th
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 รศ.ดร.ศักดิ์ กองสุวรรณ นายวรวิทย์ ศรีตระกูล วิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 306 หมู่ที่ 5
ต.โพธิ์ชัย
อ.เมือง
จ.หนองคาย
43000
0-4241-1447 http://www.ivene1.ac.th
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 นายพงษ์เดช ศรีวชิรประดิษฐ์ นายประชาคม จันทรชิต *
นายมนูญ แก้วแสนเมือง **
วิทยาลัยเทคนิคสกลนคร 219 ถนนนิตโย
ต.ธาตุเชิงชุม
อ.เมือง
จ.สกลนคร
47000
0-4297-0165
Fax.
0-4297-0220
http://www.skn.techsakon.ac.th/
satabun
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3 นายเฉลิมศักดิ์ นามเชียงใต้ นายสมใจ เชาว์พานิช วิทยาลัยเทคนิคมหาสารคาม 460 ถนนนครสวรรค์
ต.ตลาด อ.เมือง
จ.มหาสารคาม
44000
0-4371-1403
ต่อ 150
http://www.ivene3.ac.th
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 4 นายนิยม ศรีวิเศษ นายลิขิต พลเหลา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี 4 ถนนวาริน-พิบูล
ต.บุ่งไหม
อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี
34190
0-4525-5047 ต่อ 800 http://www.ivene4.ac.th
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 5 รศ.นอ.ดร.วร ขำพิศ นายสำเร็จ วงศ์ศักดา วิทยาลัยเทคนิค
หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ
ถนนด่านขุนทด-
หนองสรวง
ต.ด่านขุนทด
อ.ด่านขุนทด
จ.นครราชสีมา
30210
0-4420-4985 http://www.veine5.ac.th
ภาคตะวันออก ดร.เปรมประชา ศุภสมุทร นายบุญส่ง จำปาโพธิ์ *
นายสมชาย ธำรงสุข **
วิทยาลัยเทคนิคระยอง  86/13
ถ.ตากสินมหาราช
ต.ท่าประดู่
อ.เมือง
จ.ระยอง 2100
0-3861-6434 http://www.eivt.ac.th
ภาคเหนือ 1 นายสุรเกียรติ ยอดวิเศษ นางสุพิศ ยางาม *
นายบุญเลิศ ห้าวหาญ **
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่ 167 ถ.พระปกเกล้า
ต.ศรีภูมิ
อ.เมือง
จ.เชียงใหม่
50200
0-5322-1493
ต่อ 212
http://www.iven1.ac.th
ภาคเหนือ 2 รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ นายอุดม รูปดี วิทยาลัยเทคนิคพะเยา 355 หมู่ที่ 11
ต.บ้านต๋อม
อ.เมือง
จ.พะเยา
56000
0-5488-7088 http://www.ivenr2.ac.th
ภาคเหนือ 3 นางสุวรรณี คำมั่น นายสงวน หอกคำ วิทยาลัยพณิชยการ
บึงพระพิษณุโลก
410 หมู่ 1
ถนนบึงพระ-
พิษณุโลก
ต.บึงพระ
อ.เมือง
จ.พิษณุโลก
65000
0-5533-7611
Fax.
0-5533-7612
http://vein3.pe.hu
ภาคเหนือ 4 นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ นายสมคิด บุญเทวี วิทยาลัยการอาชีพ
นครสวรรค์
155 ถ.พหลโยธิน
ต.นครสวรรค์ออก
อ.เมือง
จ.นครสวรรค์
60000
08-8278-9676
0-5625-5163
http://www.venr-4.ac.th
กรุงเทพมหานคร รศ.ดร.จีรเดช อู่สวัสดิ์ นางสาวชมพูนุช บัวบังศร วิทยาลัยเทคนิค
ราชสิทธาราม
(อาคาร 2)
116 ซอยเอกชัย
ถนนเอกชัย
แขวงบางบอน
เขตบางบอน
กทม. 10150
0-2415-0503
0-2415-4666 ต่อ
201-202
http://www.iveb.ac.th
เกษตรภาคเหนือ ดร.อรรถ สมร่าง นายประจักษ์ ทาสี วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีตาก
ถนนสายเอเชีย
ต.ประดาง
อ.วังเจ้า
จ.ตาก 63000
0-5589-6567-8 http://www.nvia.ac.th
เกษตรภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดร.รอยล จิตรดอน นายพรณรงค์ วรศิลป์ วิทยาลัยเกษตรและ
เทคโนโลยีขอนแก่น
ต.กุดเค้า
อ.มัจจาคีรี
จ.ขอนแก่น
40160
0-4328-9472
09-4305-2211
http://www.netc.ac.th
เกษตรภาคกลาง นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ นายสิทธิศักดิ์ รัตนพาณิชย์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี
ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
ต.โพธิ์แตง
อ.บางไทร จ.พระ
นครศรีอยุธยา
13200
08-3893-4894 http://www.iveacer.ac.th
เกษตรภาคใต้ ดร.รักเกียรติ แก้วจำนง นายบุญส่ง จำปาโพธิ์ *
นายวิศวะ คงแก้ว **
วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสงขลา  142 หมู่ 3
ต.ท่าชะมวง
อ.รัตภูมิ
จ.สงขลา 90180
0-7438-9118 http://www.scat.ac.th
หมายเหตุ :     * ผู้อำนวยการรักษาการแทน                    ** ผู้อำนวยการสรรหาอยู่ระหว่างการแต่งตั้ง