รายละเอียดข่าว

 การประชุมคณะทำงานจัดระบบโครงสร้างการบริหารและการจัดระบบค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์ของผู้บริหารในสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3/2560| 754 

การประชุมคณะทำงานจัดระบบโครงสร้างการบริหารและการจัดระบบค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์ของผู้บริหารในสถาบันการอาชีวศึกษา
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3/2560
ระหว่างวันที 24-26 มกราคม 2560
ณ ห้องประชุม ชั้น 4  สำนักติดตามและประเมินผลการอาชีวศึกษา


 
เอกสารแนบ
 

Text/HTML

ศูนย์ประสานงานสถาบันอาชีวศึกษา
อาคารศูนย์เทคโนโลยีและกำลังคนอาชีวศึกษา ชั้น 3
สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10230
FaceBookIVEC Office