รายละเอียดข่าว

ประชุมหารือความร่วมมือไทย-จีนร่วมกับประธานสภาหอการค้าจีนและผู้แทนสถานประกอบการ
Created by veiadmin19 on 11/25/2016 2:11:27 PM


คณะผู้บริหารและตัวแทนจากสถาบันการอาชีวศึกษา เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือไทย-จีนร่วมกับประธานสภาหอการค้าจีน
และผู้แทนสถานประกอบการ พร้อมเยี่ยมชมสถานประกอบการจีน
ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จังหวัดระยอง  วันที่ 21 พฤศจิกายน 2559

print
rating
  Comments