รายละเอียดข่าว

ประชุมกำหนดรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการสู่มาตรฐานสากล ครั้งที่ 2
Created by veiadmin19 on 11/25/2016 1:59:31 PM


ประชุมกำหนดรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการสู่มาตรฐานสากล ครั้งที่ 2
ณ ห้องประชุม สถาบันขงจื่อ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
print
rating
  Comments