รายละเอียดข่าว

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "รูปแบบการจัดตั้งวารสารวิชาในสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา"
Created by veiadmin19 on 11/25/2016 1:42:37 PM


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "รูปแบบการจัดตั้งวารสารวิชาในสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา"
วันที่ 19-20 พฤศจิกายน 2559
ณ ห้องประชุม สำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุ
คลากรอาชีวศึกษา
print
rating
  Comments