รายละเอียดข่าว

ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือกับต่างประเทศในการพัฒนาการจัดการการอาชีวศึกษา
Created by veiadmin19 on 9/14/2016 10:44:30 AM


ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือกับต่างประเทศในการพัฒนาการจัดการการอาชีวศึกษา 
วันอาทิตย์ที่ 11  กันยายน 2559 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้องประชุมศูนย์ประสานงานสถาบันอาชีวศึกษา ชั้น 3 อาคารศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและกำลังคนอาชีวศึกษา


print
rating
  Comments