ข่าวประชาสัมพันธ์

rss Category
การประชุมคณะทำงานจัดระบบโครงสร้างการบริหารและการจัดระบบค่าตอบแทนสิทธิประโยชน์ของผู้บริหารในสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 3/2560
Created by veiadmin19 on 2/1/2017 6:21:27 PM

Read More..


ประชุมผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทยครั้งที่ 1/2560​
Created by veiadmin19 on 2/1/2017 6:09:02 PM

Read More..


ประชุมหารือความร่วมมือไทย-จีนร่วมกับประธานสภาหอการค้าจีนและผู้แทนสถานประกอบการ
Created by veiadmin19 on 11/25/2016 2:11:27 PM

Read More..


ประชุมกำหนดรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษา ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการสู่มาตรฐานสากล ครั้งที่ 2
Created by veiadmin19 on 11/25/2016 1:59:31 PM

Read More..


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "รูปแบบการจัดตั้งวารสารวิชาในสถาบันการอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการอาชีวศึกษา"
Created by veiadmin19 on 11/25/2016 1:42:37 PM

Read More..


การประชุมนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 9/2559
Created by veiadmin19 on 11/24/2016 2:03:50 PM

Read More..


การประชุมกำหนดรูปแบบการจัดการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการสู่มาตรฐานสากล
Created by veiadmin19 on 11/8/2016 10:19:16 AM

Read More..


ประชุมผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย (ทป.ผท.) ครั้งที่ 9/2559
Created by veiadmin19 on 10/28/2016 4:25:49 PM

Read More..


ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางความร่วมมือกับต่างประเทศในการพัฒนาการจัดการการอาชีวศึกษา
Created by veiadmin19 on 9/14/2016 10:44:30 AM

Read More..


การประชุมนายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษา ครั้งที่ 7/2559
Created by veiadmin19 on 8/2/2016 2:25:02 PM

Read More..


Page:   of 8